Bedrägeri

Våra advokater hjälper dig i rätten

Vilka utsätts för bedrägeri?

Antalet anmälda bedrägeribrott har enligt Brottsförebyggande rådet mer än tredubblats under de senaste tio åren. År 2015 anmäldes ungefär 185 000 bedrägeribrott samt 10 300 brott relaterade till bidrag. 3,1 procent av den svenska befolkningen hävdar att de har utsatts för bedrägeribrott under 2014. Men under vilka omständigheter utsätts man för det? Och vilken grupp är mest utsatt?

Det är i den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) som ett urval av den svenska befolkningen har fått svara på frågor gällande bedrägeribrott. 3,1 procent av befolkningen mellan 16 och 79 år, har uppgett att det blivit utsatta för bedrägeri. 3,1 procent av befolkningen motsvarar ca 230 000 personer.

3,1 procent innebär en minskning jämfört med året innan, då 3,5 procent uppgav att hade de hade utsatts för någon form av bedrägeribrott. Dock visar brottstypen en viss uppåtgående trend under perioden. Antalet händelser bland Sveriges befolkning uppgår 2014 till cirka 321 000. En stor majoritet (84 procent) uppger att det handlar om någon enstaka händelse.

Ålder och kön

Vanligtvis är det en större andel män än kvinnor som utsätts för bedrägeri. Under 2014 var dock andelarna nästan lika stora (3,0 procent för kvinnor, att jämföra med 3,1 procent för männen. Det här är ett resultat av att andelen utsatta män har minskat något, medan andelen utsatta kvinnor nästan varit oföränderlig sedan föregående år.

I många brott som utförs mot en enskild person, domineras ofta offren av en viss åldersgrupp. När det handlar om bedrägeri är dock åldern på offren ganska jämt fördelad. Dock är det något vanligare att personer i åldersgruppen 45 till 54 år utsätts för den här typen av brott.

Olika gruppers utsatthet

Personer som är födda i Sverige, men som har två utrikes födda föräldrar, har en något högre andel offer för bedrägeri (5,0 procent). Personer som är födda i Sverige, med minst en inrikesfödd förälder, har en något lägre procentandel offer (2,9 %). För personer som är födda utanför Sverige är andelen 3,4 procent. 

Omständigheterna kring bedrägerier

Det som brukar avgöra hur allvarligt bedrägeribrottet är, är hur stort värde offret har blivit snuvad på. Det är ganska ovanligt att man som privatperson blir lurad på 100 000 kronor eller mer. Dock förekommer det i ungefär 1 procent av alla rapporterade fall. Den vanligaste summan att bli lurad på är mellan 2000 och 9 999 kronor.

31 May 2016