Bedrägeri

Våra advokater hjälper dig i rätten

Bedrägerier blir allt vanligare

men samma nivå som 2013. Den allmänna trenden är i alla fall uppgående under perioden. Framförallt ökar olika typer av internet- och kortbedrägerier kraftigt, trots att både polis och media uppmärksammar fenomenet. 

Hur ser det ut med könsfördelningen när det handlar om utsatthet för bedrägeri? En tydlig tendens är att män är mer utsatta för denna brottstyp. Fyra procent av männen och knappt tre procent av kvinnorna utsattes för bedrägerier under den mätta tidsperioden.

Jämnt fördelat åldersmässigt

Tittar man på åldersgrupper så är utsattheten för bedrägerier till skillnad mot andra brottstyper ganska jämnt fördelad. Äldre personer är minst utsatta av de olika åldersgrupperna.

Utbildningen har också betydelse i frågan om risk för att utsättas för bedrägerier. Högutbildade är mindre utsatta för brottsformen än personer med lägre utbildning. Utrikesfödda är också mer utsatta än personer som är födda i Sverige.

Vanligast med några tusen kronor

Vad blir offren av med när de utsätts för bedrägeri? Riktigt stora värden är ovanliga i dessa sammanhang, i endast tre procent av fallen handlar det om 100 000 kronor eller mer. Vanligaste summan när det handlar om bedrägerier är mellan 2000 och 10 000 kronor. Lägre summor än så förekommer i betydligt färre bedrägerifall.

Bedrägeri är ett allt vanligare brott, och det ser ut att öka, inte minst nätbaserade lurendrejerier. Internetbedrägerier utgör idag knappt hälften (46%) av det totala antalet bedrägerier. Det är också mycket vanligt med bank- och kontokortsbedrägerier, exempelvis så kallad skimning, det vill säga att på illegalt vis kopiera magnetband på korten. Så kallad fishing, när man försöker komma åt privatpersoners konton genom falska mejl, är också en vanlig bedrägerimetod, men där är medvetenheten idag stor bland allmänheten efter många uppmärksammade fall. 

27 Apr 2017