Bedrägeri

Våra advokater hjälper dig i rätten

62-åring försökte lura till sig miljoner från dödsbo

Här berättar vi om en 62-årig företagare som dömdes till bedrägeri efter att ha stämt ett dödsbo på nära två miljoner kronor. Problemet var att saken redan var avgjorde i domstol.

Historien fick sin början redan 2006, då Tingsrätten slog fast en förlikning mellan 62-åringens firma och en annan man. Mannen skulle betala 50 000 kronor till företaget. Dessutom fastslogs det i domen att alla förehavanden mellan de båda parterna skulle vara reglerade på ett slutgiltigt sätt.

Men 62-åringen lär sig inte nöjas med detta. Efter att den andre mannen avlidit år 2012 väckte 62-årinegn en ny talan mot mannens dödsbo – men den är gången nöjde han sig inte med att kräva 50 000 kronor utan ville även ha ränta på sammanlagt ungefär 1,7 miljoner kronor.

Upptäcktes av en tillfällighet

Det var av en ren tillfällighet som dödsboets utredningsman, som också arbetar som advokat, upptäckte att saken redan var utagerad i och med förlikningen i Tingsrätten. 62-åringens talan avvisades därför, och det syntes även på kontoutdrag att de 50 000 kronorna redan var betalade.

Istället åtalades den 62-årige mannen för bedrägeri. Åklagaren ansåg att mannen genom sin nya stämningsansökan försökt lura till sig nästan 1,9 miljoner kronor genom att utelämna faktumet att saken redan var utagerad och att pengarna redan var betalda. 62-åringen hävdade dock att den nu avlidne mannen inte hade fullgjort sin del av förlikningen och att den tidigare domen därför borde ogiltigförklaras.

Tingsrätten ansåg dock inte att detta var trovärdigt. Delvis för att man inte ansåg det rimligt att 62-åringen verkligen trodde att domen saknade verkan. Dessutom ansåg rätten att det var märkligt att mannen inte nämnde den tidigare processen och att den tystnaden därmed var en medveten strategi från hans sida.

Fanns risk för fullbordan

När det handlade om pengarna som 62-åringen ansåg den andra mannen vara skyldig så ansåg man att det fanns risk för en fullbordan, det vill säga att dödsboet betalat in pengarna. Åtalet för försök till bedrägeri ansågs därför vara styrkt. Däremot ansåg man att den högre räntan var ”uppenbart ogrundad”. Trots detta menade rätten att detta bedrägeri skulle räknas som grovt.

62-åringen dömdes därför till villkorlig dom och 140 dagsböter på 60 kronor.

Båda parterna överklagade domen till Hovrätten, som gick på Tingsrättens linje. Hovrätten ansåg dessutom att 62-åringen hade känt till att förlikningslikviden redan var inbetalad. Eftersom dödsboet endast av en tillfällighet fått kännedom om den tidigare förlikningen, därför ansåg hovrätten att mannen gjort sig skyldig till grovt bedrägeri. Straffet blev detsamma som i tidigare instans.

20 Feb 2017